ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην συνεδρίασή του την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να κηρύξει ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ για τους Εργαζόμενους, Μέλη των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων-Μελών που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας,  από κάθε ενέργεια-παροχή στοιχείων που αφορά:

  1. Τις διαδικασίες ανάθεσης, εκτέλεσης και παραλαβής των υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου, όπως αυτές καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία σε ιδιώτες, είτε απευθείας είτε με την μορφή ανάθεσης υπηρεσιών υποστήριξης οργανικών μονάδων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, και
  2. Από κάθε ενέργεια παροχής στοιχείων σε υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου είτε από ιδιώτες είτε με την μορφή της Αυτοτελούς Οργανικής Μονάδας του Δήμου, που υπόκειται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου.

Εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας  για τους παρακάτω βάσιμους   και  σπουδαίους λόγους:

  • Κατά την παγία Νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Δημόσια Διοίκηση δύναται στα πλαίσια ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων, να προβεί στην ανάθεση εκτέλεσης έργων, που αποσκοπούν στην υποστήριξη των ασκούμενων εκ μέρους της αρμοδιοτήτων, αρκεί η ανάθεση αυτή να αποσκοπεί στην κάλυψη αναγκών ποιοτικά και ποσοτικά προσδιορισμένων και υπό την προϋπόθεση, ότι η ανάθεση αυτή δεν φέρει χαρακτηριστικά καθολικότητας και υποκατάστασης των υπηρεσιών στο ανατιθέμενο σε αυτές έργο, όπως συμβαίνει στην ανάθεση του συνόλου των αρμοδιοτήτων Εσωτερικού Ελέγχου. Στην περίπτωση των Εσωτερικών Ελεγκτών, ο ιδιώτης ανάδοχος θα διενεργεί ελέγχους επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού των διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων κ.α.
  • Η ανάθεση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων σε σχέση προς εκτελούμενες Δημόσιες συμβάσεις σε ιδιώτες, που δεν περιβάλλονται από τις εγγυήσεις των Δημοσίων Υπαλλήλων, έρχεται σε αντίθεση προς τα άρθρα 1 παρ.3 και 26 παρ.2 του Συντάγματος, κατά την έννοια των οποίων, ελεγκτικές αρμοδιότητες, που αποτελούν κατ’ εξοχήν Δημόσια εξουσία και έκφραση κυριαρχίας, δεν επιτρέπεται να ασκούνται από ιδιώτες.
  • Οι Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου ακόμη και όταν συστήνεται με συνοπτικές διαδικασίες ως Αυτοτελή Τμήμα, που υπάγεται απευθείας στο Δήμαρχο έχει ως αρμοδιότητα τον έλεγχο διαδικασιών και στοχοθεσίας της κάθε οργανικής μονάδας του Δήμου υποκαθιστώντας, υποβαθμίζοντας και απαξιώνοντας τον ρόλο της Διοικητικής Ιεραρχίας (Τμηματάρχες, Διευθυντές, Γενικοί Διευθυντές) των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Οι ιδιώτες, που θα αναλάβουν τον εσωτερικό έλεγχο θα έχουν, πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, φυσικά στοιχεία, έγγραφα, χώρους και δραστηριότητες του φορέα αλλά και στα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων και των πολιτών, χωρίς να περιβάλλονται από οποιαδήποτε θεσμική εγγύηση ανεξαρτησίας και αντικειμενικότητας.
  • Στο πλαίσιο του Ελέγχου των διαδικασιών και της στοχοθεσίας, οι ιδιώτες αλλά και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου μπορούν να εισηγούνται την λήψη πειθαρχικών μέτρων κατά των υπαλλήλων και των υπηρεσιών.

Για τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, προβλέπεται απόλυτη έλλειψη λογοδοσίας, αφού όσοι υπηρετούν σε αυτές, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται για αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση, που διατύπωσαν ή για πράξεις ή παραλείψεις, που ενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Είναι αδιανόητο οι ελεγκτές εσωτερικού ελέγχου για τις γνωμοδοτήσεις ή τις εισηγήσεις τους να έχουν πλήρη διοικητική και νομική ασυλία, όταν κάθε Προϊστάμενος ή Διευθυντής Οργανικής Μονάδας βρίσκεται καθημερινά υπό διοικητικό και νομικό διωγμό ιδιαίτερα με τα τεράστια προβλήματα, που η συνεχιζόμενη απαξίωση των υπηρεσιών δημιουργεί! Το ακαταδίωκτο, που θεσπίζεται επιτρέπει στους εσωτερικούς ελεγκτές, να ενεργούν ανεξέλεγκτα, χωρίς κανέναν φραγμό και χωρίς να έχουν τον κίνδυνο να βρεθούν αντιμέτωποι με εσφαλμένες (ηθελημένα ή αθέλητα) πράξεις τους, κατά παράβαση της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών, αφού σε μία ευνομούμενη πολιτεία κανείς δεν μπορεί να βρίσκεται υπεράνω του Νόμου αλλά και της δικαιοσύνης. Εξάλλου, η λογοδοσία κάθε οργάνου, που ασκεί Δημόσια εξουσία, αποτελεί θεμελιακό κανόνα του δημοκρατικού πολιτεύματος, που στην υπό κρίση περίπτωση παραβιάζεται ευθέως.

  • Σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζεται η  ανεξαρτησία και η αμεροληψία του  εσωτερικού ελεγκτή όταν αυτός είναι ιδιώτης, αφού η επιλογή του έχει λάβει χώρα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και ο Δήμαρχος μπορεί ανά πάσα στιγμή να λύσει μονομερώς την σύμβαση για «ιδιαίτερους» λόγους.
  • Επιπρόσθετα, ακόμη και περίπτωση δημιουργίας Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελεγκτή, ο Δήμαρχος μπορεί να ορίζει και να αντικαθιστά ελεύθερα τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος, χωρίς αντικειμενικά κριτήρια και χωρίς να απαιτείται να συντρέχει οποιαδήποτε προϋπόθεση. Στην πλειονότητα δε των περιπτώσεων, η διάταξη χρησιμοποιήθηκε ως ευκαιρία αναβάθμισης «ημετέρων», που σε άλλη περίπτωση δεν θα είχαν καν την δυνατότητα και τα προσόντα να γίνουν Προϊστάμενοι έναντι των συναδέλφων τους στην ίδια υπηρεσία.
  • Ακόμα δε και οι «Επιτροπές Ελέγχου» συγκροτούνται με απόλυτη δικαιοδοσία του Δημάρχου και όχι με την ευρύτερη συμμετοχή στην διαδικασία του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο θα όφειλε να απολογείται.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώνει αποφασισμένη να προασπιστεί τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την υπόσταση της Διοικητικής Ιεραρχίας που σήμερα με μηχανισμούς πλήρως ελεγχόμενους, κατευθυνόμενους και  ρουσφετολογικούς  απαξιώνεται και στοχοποιείται. Είναι αποφασισμένη να αντιταχθεί στην συνεχιζόμενη ρουσφετολογική τοποθέτηση «ημετέρων» αναξιοκρατικά, στην απουσία κρίσεων και που μάλιστα στην συγκεκριμένη περίπτωση θα ελέγχουν τους συναδέλφους τους που με το σπαθί τους και τα προσόντα τους προΐστανται σε Τμήματα και Διευθύνσεις με μεγάλες ευθύνες σε χαλεπούς καιρούς!

Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., καλεί τους εργαζόμενους σε μαζική και δυναμική συμμετοχή στην ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ για να αποτρέψουμε κάθε σχεδιασμό ελέγχου, διάλυσης και ιδιωτικοποίησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είμαστε υποχρεωμένοι να σταματήσουμε την πορεία καταστροφής, που εσκεμμένα η κυβέρνηση με τις πολιτικές της, οδηγεί τις Δημοτικές Υπηρεσίες.

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση φωνάζουν STOP στην απαξίωση, στην στοχοποίηση, στην αναξιοκρατία και στο απόλυτα Δημαρχοκεντρικό μοντέλο Διοίκησης των Δήμων!

ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Previous Post
Next Post